(Interne) klachtenregeling

OM Advocatuur kent een interne klachtenregeling zoals vastgelegd in artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. Deze klachtenregeling kent de volgende elementen.

 1. In geval van een schriftelijke of mondelinge klacht door een (ex-)cliënt, wordt deze voorgelegd aan een externe klachtenbehandelaar, tevens advocaat, thans mr. R.W. Hoevers, gevestigd te Enschede.
 2. Een klacht kan zien op (het handelen van) de advocaat en/of een medewerker van de advocaat en/of op personen die handelen/vallen onder de verantwoordelijkheid van de advocaat.
 3. Indien sprake is van een schriftelijke klacht, zal die door de advocaat integraal worden doorgezonden aan de klachtenbehandelaar.
 4. Ingeval van een mondelinge klacht, zal de advocaat klager verzoeken contact op te nemen met de klachtenbehandelaar.
 5. Nadat de klachtenbehandelaar kennis heeft genomen van de klacht, zal hij de beklaagde verzoeken zijn/haar visie op de klacht te geven.
 6. Indien de klager en/of de beklaagde en/of de klachtenbehandelaar dat wenst, kan de klager en/of de beklaagde mondeling worden gehoord met betrekking tot de klacht.
 7. Indien de klager en/of de beklaagde en/of de klachtenbehandelaar dat wenst, wordt de klager en/of de beklaagde in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.
 8. De klachtenbehandelaar zal op een termijn van maximaal 1 maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van zijn oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 9. Indien de klachtenbehandelaar niet in staat is de klacht binnen de hiervoor genoemde termijn te behandelen, zal hij klager en beklaagde daarvan schriftelijk met redenen omkleed in kennis stellen met vermelding van de termijn waarbinnen hij verwacht wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht te kunnen geven.
 10. Klager is voor de behandeling van de klacht geen vergoeding of anderszins kosten verschuldigd.
 11. Deze interne klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die de advocaat met een cliënt aangaat.