Disclaimer

De informatie die OM Advocatuur op en/of via deze internetsite(s) verstrekt, is geen aanbod, advies dan wel dienst.

Kamer van Koophandel
OM Advocatuur staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08161205.

Inhoud
De door OM Advocatuur verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter, voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De via deze internetsite(s) verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment -zonder verdere aankondiging- worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. Dat de internetsite(s) foutloos en/of ononderbroken functioneert wordt door OM Advocatuur niet gegarandeerd. OM Advocatuur en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze internetsite(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. OM Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites die niet door OM Advocatuur worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de internetsite(s) van OM Advocatuur.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de informatie op en/of via deze internetsite(s) ligt geheel bij de afnemer. Deze informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag deze informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken en/of verspreiden. Omtrent het gebruik van deze informatie is de afnemer verplicht de aanwijzingen van OM Advocatuur op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze internetsite(s) bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

E-mail
De informatie opgenomen in een e-mailbericht van (een medewerker van) OM Advocatuur is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is niet toegestaan dat u de informatie van een e-mailbericht openbaar maakt, vermenigvuldigt en/of verspreidt, tenzij (een medewerker van) OM Advocatuur aangeeft dat dit wel is toegestaan. Indien u een e-mailbericht onterecht ontvangt, wordt u vriendelijk verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Vervolgens die u het e-mailbericht en eventuele kopieën daarvan te vernietigen.

De e-mailberichten die door (een medewerker van) OM Advocatuur verzonden worden, zijn gecontroleerd op bekende virussen. OM Advocatuur garandeert niet dat het e-mailbericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen en/of aantasting door derden.