Algemene Voorwaarden

 1. OM Advocatuur is een eenmanszaak.
 2. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht waaronder mede begrepen is het niet uitvoeren daarvan een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door OM Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het terzake geldend eigen risico.
 3. OM Advocatuur voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.
 4. OM Advocatuur zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derde de nodigde zorgvuldigheid in acht nemen. Dit houdt in dat OM Advocatuur, behoudens in geval van inschakeling van procureurs- en deurwaardersbijstand, bij de selectie van derden (medici, arbeidskundigen, etc.) zoveel mogelijk van te voren zal worden overlegd met de opdrachtgever. OM Advocatuur sluit nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden uit.
 5. Declaraties van OM Advocatuur zijn 14 dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden overeenkomstig het in Nederland geldende incassotarief op basis van Rapport Voorwerk II.
 6. Op de tussen OM Advocatuur en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd een eventueel overeengekomen arbitrage- of bindend adviesbeding zullen geschillen uit deze overeenkomsten zo mogelijk worden voorgelegd aan de Geschillencommissie op basis van de Geschillenregeling Advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten dan wel, indien zulks niet mogelijk of niet tot een oplossing heeft geleid, worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Almelo.
 7. OM Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. 

  Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van OM Advocatuur, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het ReglementGeschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedragonder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

  Wanneer OM Advocatuur er niet in slaagt eventuele klachten over de dienstverlening met de cliënt tot een oplossing te brengen, dan kan de cliënt de klacht(en) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. 

  De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door de ondertekening van de door OM Advocatuur aan de cliënt te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regelingwordt verwezen. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt desgewenst toegezonden.

 8. Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden gelden mede voor eventuele werknemers van OM Advocatuur.