Algemene Voorwaarden

  1. OM Advocatuur is een eenmanszaak.
  2. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht waaronder mede begrepen is het niet uitvoeren daarvan een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door OM Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft vermeerderd met het terzake geldend eigen risico.
  3. OM Advocatuur voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.
  4. OM Advocatuur zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derde de nodigde zorgvuldigheid in acht nemen. Dit houdt in dat OM Advocatuur, behoudens in geval van inschakeling van procureurs- en deurwaardersbijstand, bij de selectie van derden (medici, arbeidskundigen, etc.) zoveel mogelijk van te voren zal worden overlegd met de opdrachtgever. OM Advocatuur sluit nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden uit.
  5. Declaraties van OM Advocatuur zijn 14 dagen na de factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden overeenkomstig het in Nederland geldende incassotarief op basis van Rapport Voorwerk II.
  6. Op de tussen OM Advocatuur en haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd een eventueel overeengekomen arbitrage- of bindend adviesbeding zullen geschillen uit deze overeenkomsten zo mogelijk worden voorgelegd aan de Geschillencommissie op basis van de Geschillenregeling Advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten dan wel, indien zulks niet mogelijk of niet tot een oplossing heeft geleid, worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Almelo.
  7. Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden gelden mede voor eventuele werknemers van OM Advocatuur.